Thi THPT Quốc gia năm 2019: Thời gian biểu của các buổi thi

20/06/2019 08:52

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 24/6 (làm thủ tục dự thi) và kết thúc vào ngày 27/6/2019.

Thời gian làm thủ tục dự thi và thời gian làm bài thi như sau:

Ngày Buổi Bài thi Thời gian
làm bài
24/6/2019 Sáng từ 8 giờ Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi.
Chiều,
từ 14 giờ
Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
25/6/2019 Sáng Ngữ văn 120 phút
Chiều Toán 90 phút
26/6/2018 Sáng KHTN 150 phút
Chiều Ngoại ngữ 60 phút
27/6/2019 Sáng KHXH 150 phút
Chiu Dự phòng

1. Bài thi Ngữ văn (sáng 25/6)

Thời gian Nhiệm vụ
6h45-7h00 - Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh trong phòng thi;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
7h00-7h15 - CBCT thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;
- CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên giấy thi, giấy nháp; Phát giấy thi, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi, giấy nháp
7h25-7h30 - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
7h30-7h35 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.
7h35 Bắt đầu tính giờ làm bài.
7h50 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
9h20 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
9h35 - Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi).

2. Bài thi môn Toán (chiều 25/6)

Thời gian Nhiệm vụ
13h45-14h00 - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh trong phòng thi;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi
14h00-14h15 - CBCT thứ nhất đi nhận đề thi và bốc thăm thứ tự phát đề thi tại phòng họp của Điểm thi;
- CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp; Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN, giấy nháp.
14h15-14h20 - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
14h20-14h30 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài.
14h45 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
15h45 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
16h00 - Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 02 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

3. Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều 26/6)

Thời gian Nhiệm vụ
13h45-14h00 - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh trong phòng thi;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi
14h00-14h15 - CBCT thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;
- CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp; Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN, giấy nháp.
14h15-14h20 - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
14h20-14h30 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài.
14h45 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
15h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
15h30 - Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 02 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

4. Bài thi Tổ hợp (sáng 26/6, sáng 27/6)

 
Thời gian Nhiệm vụ
6h45-7h00 - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh trong phòng thi;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi
7h00-7h15 - CBCT thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;
- CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp; Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN, giấy nháp.
7h25-7h30 - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh; Cắt bì đựng đề thi của bài thi tổ hợp.
7h30-7h35 - Bóc túi đựng đề thi môn Vật lí-KHTN/Lịch sử-KHXH và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
7h35 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lí /Lịch sử.
7h50 Nộp đề thi thừa môn Vật lí/Lịch sử đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
8h10 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Vật lí /Lịch sử.
8h25 - Hết giờ làm bài thi môn Vật lí /Lịch sử.
- CBCT thu đề thi môn Vật lí/Lịch sử, giấy nháp của thí sinh.
- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Hóa học/Địa lí vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Hóa học/Địa lí, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
8h30-8h35 - Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học/Địa lí và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
8h35 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học/Địa lí.
8h50 Nộp đề thi thừa môn Hóa học/Địa lí đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
9h10 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học/Địa lí.
9h25 - Hết giờ làm bài thi môn Hóa học/Địa lí.
- CBCT thu đề thi môn Hóa học/Địa lí giấy nháp của thí sinh.
- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Sinh học/Giáo dục công dân vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học/Giáo dục công dân, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
9h30-9h35 - Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học/Giáo dục công dân và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
9h35 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học/Giáo dục công dân.
9h50 Nộp đề thi thừa môn Sinh học/Giáo dục công dân đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
10h10 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học/Giáo dục công dân.
10h25 - Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 02 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

 

Đăng bởi: Ban biên tập