Thay đổi SGK lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022

12/03/2021 15:48

Từ năm học 2021-2022, SGK lớp 2 và lớp 6 mới sẽ được sử dụng, thay thế sách hiện hành.

Ở lớp 2, năm học 2021-2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ biên soạn 2 bộ cho lớp 2, hai bộ sách "Cùng học để phát triển năng lực" và "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" không còn tồn tại.

Sách giáo khoa lớp 2 sẽ chỉ còn hai bộ sách là “Kết nối tri thức với cuộc sống” được hợp nhất từ bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và bộ “Cùng học để phát triển năng lực”; bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” được hợp nhất từ bộ “Chân trời sáng tạo” và bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

Ở lớp 6, nhiều môn học sẽ được tích hợp lại thay vì tách biệt như trước đây.

Các môn học Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tích hợp thành hai môn chính gồm: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Lịch sử và Địa lý.

Đăng bởi: Ban biên tập