Quy định mới về đối tượng và tiêu chuẩn sinh viên cử tuyển

04/01/2021 10:34

Cử tuyển là tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đúng đối tượng và tiêu chuẩn, đảm bảo người đi học được xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Kể từ ngày 23/1/2021, khi Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên sẽ có những điểm mới sau:

Sự điều chỉnh quan trọng nhất về đối tượng áp dụng chế độ cử tuyển so với trước đây là không áp dụng cho người Kinh.

Theo Nghị định, phạm vi áp dụng của chế độ cử tuyển mới gồm người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Tiêu chuẩn tuyển sinh là người học được cử tuyển phải thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này; đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển; không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

Ngoài tiêu chuẩn chung, ở mỗi bậc học có những tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Bậc đại học, người cử tuyển phải tốt nghiệp trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên; có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Bậc cao đẳng, người cử tuyển phải tốt nghiệp trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Bậc trung cấp, người cử tuyển phải tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; có thời gian học đủ 4 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, nếu người học thuộc một trong các trường hợp sau thì được ưu tiên trong cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp theo thứ tự: Con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh; học tại trường phổ thông dân tộc nội trú; trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển; đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Trong trường hợp người học thuộc đối tượng được hưởng nhiều ưu tiên đồng thời thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất trong tuyển sinh cử tuyển.

Đăng bởi: Ban biên tập