Phương pháp giải các bài toán dao động cơ học
Được đăng bởi Ban biên tập    21/02/2019 16:00
* Dao động điều hòa

1. Bài toán phương trình phụ thuộc thời gian

2. Bài toàn về phương trình dao động

3. Bài toán phương trình độc lập với thời gian

4. Bài toán tính $x$ hoặc tính $v$ đơn giản

5. Bài toán liên quan đến tốc độ chuyển động tròn đều và tốc độ dao động điều hòa

6. Tìm khoảng thời gian để vectơ vận tốc và gia tốc cùng chiều, ngược chiều

7. Tìm li độ và hướng chuyển động

8. Tìm trạng thái quá khứ và tương lai đối với bài toán chưa cho biết phương trình

9. Tìm trạng thái quá khứ và tương lai đối với bài toán cho biết phương trình

10. Bài toán liên quan đến hai thời điểm cách nhau

11. Bài toán tìm số lần đi qua một vị trí nhất định trong một khoảng thời gian

12. Bài toán yêu cầu viết phương trình dao động điều hòa
Xem thêm