Phương pháp tính nhanh nguyên hàm, tích phân bằng máy tính Casio
Được đăng bởi Ban biên tập    30/05/2019 14:24

* Chỉnh máy:

- Sai số cực nhỏ 9 chữ số thập phân: Bấm Shift – mode – 9

- Thông thường đơn vị rad: Bấm Shift – mode – 9

* Một số cú pháp:

1. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x).$

$f\left( A \right) - \frac{d}{{dx}}\left( {{F_1}\left( x \right)} \right)\left| {_{x = A}} \right.$

2. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x),$ biết $F\left( {{x_0}} \right) = M$

${F_1}\left( A \right) - M - \int\limits_{{x_0}}^A {f\left( x \right)dx} $

3. $\int\limits_b^b {f\left( x \right)dx} $

4. Diện tích hình phẳng – Thể tích khối tròn xoay

$S = \int\limits_b^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} $

$S = \int\limits_b^b {\left| {{f_1}\left( x \right) - {f_2}\left( x \right)} \right|dx} $

$V = \pi \int\limits_b^b {{{\left( {f\left( x \right)} \right)}^2}dx} $

$V = \pi \int\limits_b^b {\left| {f_1^2\left( x \right) - f_2^2\left( x \right)} \right|dx} $

Xem thêm