Phương pháp giải đề thi tổng quát môn Lịch sử
Được đăng bởi Ban biên tập    12/05/2017 08:29

1. Một vài nét về cách trình bày các nội dung trong Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 thường chia các nội dung lịch sử thành: phần, chương, bài, tiết, mục, trong đó có thời kì, giai đoạn, phong trào, các sự kiện, biến cố khác...

Khi nói về... Thường có những mục...
Chiến tranh Nguyên nhân, diễn biến, kết quả
Phong trào Tình hình, nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa
Chiến dịch Hoàn cảnh, mục đích, diễn biến, kết quả, ý nghĩa
Một hội nghị Hoàn cảnh, nội dung (những quy định); tác động (ảnh hưởng); ý nghĩa.
Một tổ chức Sự ra đời, hoàn cảnh ra đời, sự thành lập, hoạt động, tác động, vai trò (ảnh hưởng).
Một nhân vật Tiểu sử, hoạt động, tác động.
Một biến cố Nguyên nhân, diễn biến, tác động.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, những từ sau đây thường có nghĩa tương đương: nguyên nhân; hoàn cảnh; điều kiện; tình hình; thời cơ...

2. Suy luận và vận dụng kiến thức

CHO DỮ KIỆN HỎI
Sự kiện Cách mạng tháng Tám (1945) Nguyên nhân Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
Nguyên nhân: Tình hình, hoàn cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9-1939). Sự kiện Sự kiện tác động đến lịch sử Việt Nam là gì?
Sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939). Hoàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (11 - 1939).
Trong SGK không có mục hoàn cảnh, chúng ta có thể sụy luận hoàn cảnh ở đày chính là tình hình liền ngay đó.
Nội dung (sự kiện) Cách mạng tháng Tám là một biến cố vĩ đại... Ý nghĩa Vì sao nói Cách mạng tháng Tám là một biến cố vĩ đại?
Vận dụng phần ý nghĩa để giải thích.
Nội dung (sự kiện) Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Diễn biến của phong trào Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh phong trào Đồng khởi 1959 – 1960 đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
Vận dụng phần diễn biến và hoàn cảnh để chứng minh.
Sự kiện Việc kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) Tình hình (hoàn cảnh) Tại sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định kí với Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ?
Vận dụng “Hoàn cảnh” (tình hình” để giải thích.
Nội dung
(sự kiện)
Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam (1960). Ý nghĩa Giải thích vì sao Đồng Khởi 1959 – 1960 thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam nước ta?
Vận dụng “phần ý nghĩa” của phong trào Đồng Khởi để giải thích.
Sự kiện Chiến dịch Điện Biện Phủ năm 1954. Hoàn cảnh (tình hình) Căn cứ vào đâu mà Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?
Vận dụng mục hoàn cảnh lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ để trả lời. Nhưng sách giáo khoa không có mục mang tựa đề “hoàn cảnh lịch sử” của chiến dịch Điện Biên Phủ. Vậy ta phải suy luận: Hoàn cảnh lịch sử nằm ở những mục ngay trước đó đề cập tình hình của ta và địch trước chiến dịch.

 

Xem thêm