Phương pháp giải các bài toán về Amin - Aminoaxit - Protit
Được đăng bởi Ban biên tập    08/01/2018 11:55

I. Phương pháp

1. Khi bài toán đốt cháy một amin hoặc aminoaxit trong không khí thì:

* ${n_{{O_2}pu}} = \frac{{32.{n_{C{O_2}}} + 16.{n_{{H_2}O}}}}{{32}} = 1$

* ${n_{N/a\min }} = \sum\limits_{}^{} {{n_{{N_2}}} - 4{n_{{O_2}}}} $

             2. Khi amin tác dụng với axit: $R{N_x} + xHCl \to R{\left( {NHCl} \right)_x}$

$ \Rightarrow x = \frac{{{n_{HCl}}}}{{{n_{a\min }}}}$

3. Khi bài toán yêu cầu xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của amnoaxit thì:

- Gọi công thức tổng quát của aminoaxit: ${\left( {N{H_2}} \right)_n} - R - {\left( {COOH} \right)_m}$

Ta có:

$x = \frac{{{n_{HCl}}}}{{{n_{a\min oaxit}}}}$

$m = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{a\min oaxit}}}}$

- Khi đốt cháy một aminoaxit ta có:

${C_x}{H_y}{O_z}{N_t} + \left( {x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O + \frac{t}{2}{N_2}$

II. Ví dụ minh họa (Xem file đính kèm)

III. Bài tập áp dụng (Xem file đính kèm)

Xem thêm