Phương pháp giả các dạng bài sử dụng khảo sát đồ thị
Được đăng bởi Ban biên tập    17/12/2021 14:36

1. Bài toán cho CO2 (SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

- Phương trình:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

- Khi CO2 dư tiếp tục xảy ra phản ứng

CO2 + CO32- → HCO3-

- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó tan dần đến hết

- n↓ cực đại = a = nCO2

- Nếu 0 < n↓ < a ⇒ Có 2 giá trị của CO2

Trường hợp 1: CO2 thiếu tạo kết tủa chưa cực đại: nCO2 = a

Trường hợp 2: CO2 dư tạo kết tủa cực đại sau đó hòa tan kết tủa:

nCO2 = 2a – n ↓= nOH- - n ↓

2. Bài toán liên quan tới muối Al3+ tác dụng với OH-

- Phương trình:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

- Nếu OH- dư tiếp tục xảy ra phản ứng:

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại sau đó tan dần đến hết

- n↓cực đại = a khi đó nOH- = 3a

- Nếu 0 < n↓ < a thì có 2 trường hợp của OH-

Trường hợp 1: n↓ tạo ra chưa cực đại nOH- = 3n↓;

Trường hợp 2: n↓ đạt cực đại sau đó lại tan khi đó nOH- = 4a – n↓

+ Muối AlO2- tác dụng với dung dịch H+

Phương trình:

AlO2- + H+ + H2O → Al(OH)3

Khi H+ dư tiếp tục xảy ra phản ứng:

Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O

- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó tan cho đến hết

- n↓cực đại = a khi đó nH+ = a

- 0 < n ↓ < a khi đó có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Kết tủa chưa đạt cực đại: n = nH+

Trường hợp 2: Kết tủa đạt cực đại sau đó bị H+ hòa tan: nH+ = 4a – 3n↓

Xem thêm