Ngày Quốc khánh 2/9
Được đăng bởi Ban biên tập    30/08/2019 08:55


Lịch sử ngày 2/9

Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần một triệu người, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đoạn trích Bản tuyên ngôn độc lập

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ý nghĩa của ngày Quốc khánh

Ngày 2/9/1945 trở thành ngày quốc khánh của nhân dân Việt Nam mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.

Dân tộc Việt Nam sau một ngàn năm Bắc thuộc và 100 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp đã trở thành dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới.

Bản Tuyên Độc lập ngày 2/9/1945 đã mở ra kỷ nguyên mới, Việt Nam là nước thuộc địa đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á trở thành một quốc gia độc lập, dưới sự lãnh đạo của chính quyền công nông.

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, người dân Việt Nam đã trở thành người chủ của đất nước.

Tài liệu tham khảo

http://www.hanoimoi.com.vn/infographic/Chinh-tri/911773/tuyen-ngon-doc-lap-truong-ton-cung-lich-su

http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/hao-khi-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9

https://kinhtemoitruong.vn/cach-mang-thang-tam-nam-1945-moc-son-lich-su-vi-dai-cua-dan-toc-8899.html

http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/14934/ky-niem-68-nam-cach-mang-thang-tam-8-1945-8-2013-tong-khoi-nghia-gianh-chinh-quyen-o-hue-va-sai-gon-p5.html

Xem thêm