Ngày phụ nữ Việt Nam
Được đăng bởi Ban biên tập    18/10/2019 16:02

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam

Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi "Nam nữ bình quyền".

Đảng nhận định, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ giải phóng phụ nữ, gắn liền với giải phóng dân tộc, giai cấp.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, phụ nữ phải tham gia các đoàn thể (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng để thu hút các tầng lớp phụ nữ.

Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Phụ nữ Việt Nam) được thành lập, từ đó, ngày 20/10 hàng năm trở thành ngày kỉ niệm, tôn vinh phụ nữ Việt Nam và được gọi là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”.

Những mốc thời gian liên quan

Từ những ngày đầu chống Pháp, nhiều phụ nữ đã tham gia vào các phong trào: Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1927, nhiều tầng lớp phụ nữ đã tham gia vào những tổ chức quần chúng như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề...

Năm 1927, nhóm phụ nữ ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) đã tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội.

Năm 1928, một nhóm phụ nữ đã tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt, sau đó liên hệ với một số chị em thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.

Năm 1930, có 12.946 phụ nữ tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngày 1/5/1930, trong cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho có sự tham dự của hàng nghìn phụ nữ, đặc biệt đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức phụ nữ đã có những tên gọi khác nhau như Hội phụ nữ phản đế (20/10/1930); Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941); Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1946).

Tháng 4/1950, Đoàn phụ nữ cứu quốc đã hợp nhất vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tháng 6/1976, Hội phụ nữ giải phóng (thành lập ngày 8/3/1961) ở miền Nam cũng hợp nhất vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

http://phunukontum.org.vn/ky%CC%89-nie%CC%A3m-87-nam-ngay-thanh-la%CC%A3p-ho%CC%A3i-lien-hiep-phu-nu-vie%CC%A3t-nam-20101930-20102017-va-07-nam-ngay-phu-nu-viet-nam-20102010-20102017.html

https://www.nguoiduatin.vn/ngay-2010-nguon-goc-va-y-nghia-cua-ngay-phu-nu-viet-nam-a342812.html

http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/17200/lich-su-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10.html

https://canthotv.vn/y-nghia-ngay-20-10-ngay-phu-nu-viet-nam/

 

Xem thêm