Một số danh pháp hợp chất hữu cơ cần ghi nhớ
Được đăng bởi Ban biên tập    07/06/2019 14:03
I. Danh pháp hợp chất hữu cơ

1. Tên thông thường

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC

3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính

4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặp

II. Danh pháp các loại hợp chất hữu cơ

1. Ankan

2. Xicloankan

3. Anken

4. Ankađien

5. Ankin

6. Hiđrocacbon thơm

7. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

8. Ancol

9. Phenol

10. Anđehit – xeton

11. Axitcacboxylic

12. Este

13. Ete

14. Amin

15. Amino axit

16. Gluxit


Xem thêm