Một số công thức tính toán trong môn Địa
Được đăng bởi Ban biên tập    12/10/2017 14:09

Dưới đây là một số dạng tính toán trong đề thi địa lí thường gặp mà học sinh nên ghi nhớ:

1. Tính độ che phủ rừng

$Độ\,che\,phủ\,rừng = \frac{{Diện\,tích\,rừng}}{{Diện\,tích\,vùng}} \times 100\% $

Đơn vị: %
2. Tính tỉ trọng trong cơ cấu

$Tỉ\,trọng\,trong\,cơ\,cấu = \frac{{Giá\,trị\,cá\,thể}}{{Giá\,trị\,tổng\,thể}} \times 100\% $

Đơn vị: %

3. Tính bình quân lương thực theo đầu người

$Bình\,quân\,lương\,thực\,theo\,đầu\,người = \frac{{Sản\,lượng\,lương\,thực}}{{Số\,dân}}$

Đơn vị: kg/người

4. Tính thu nhập bình quân theo đầu người

$Thu\,nhập\,bình\,quân\,theo\,đầu\,người = \frac{{Tổng\,thu\,nhập\,quốc\,dân}}{{Số\,dân}}$

Đơn vị: USD/người

5. Tính năng suất cây trồng

$Năng\,suất\,cây\,trồng = \frac{{Sản\,lượng}}{{Diện\,tích}}$

Đơn vị: Tấn/ha hoặc tạ/ha (đơn vị tùy theo đề bài yêu cầu)

7. Tính mật độ dân số

$Mật\,độ\,dân\,số = \frac{{Số\,dân}}{{Diện\,tích}}$

Đơn vị: người $/k{m^2}$

8. Tính cán cân xuất nhập khẩu  

Cán cân = giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu

Đơn vị: USD/tỉ đồng

9. Tính biên độ nhiệt độ   

Biên độ nhiệt độ = Nhiệt độ cao nhất – nhiệt độ thấp nhất

Đơn vị: $^oC$

10. Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (${T_g}$) = Tỉ suất sinh thô ($S$)  - tỉ suất tử thông ($T$)

Đơn vị: %

Xem thêm