Một số câu hỏi ôn tập Lịch sử - 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Được đăng bởi Ban biên tập    14/09/2017 17:00

Câu 1. Trình bày các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc Lào từ 1945-1975.

a. Các giai đoạn

- Từ 1945-1954:

+ Lợi dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Lào đã nổi dậy cướp chính quyền, 12/10/1945 Lào tuyên bố độc lập.

+ Tháng 3/1946, Pháp quay trở lại xâm lược Lào lần 2, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, nhân dân Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp.

+ 13/8/1950: thành lập Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào do Hoàng thân Xuphanuvông đứng đầu.

+ Từ 1953-1954, cuộc kháng chiến của nhân dân Lào phát triển mạnh mẽ . Đặc biệt sau thất bại ở Điện Biên Phủ, Pháp kí hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

- Từ 1954-1975:

+ Từ 1954 đến đầu những năm 60, nhân dân Lào tiến hành kháng chiến chống Mĩ xâm lược, giành được những thắng lợi to lớn (giải phóng 2/3 đất đai, hơn 1/3 dân số cả nước …)

+ Từ 1964-1973, nhân dân Lào đã đánh bại cuộc "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ, buộc Mĩ và tay sai kí hiệp định Viêng-chăn (21/2/1973) lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào.

+ Cùng với thắng lợi của cách mạng Việt Nam (30/4/1975) nhân dân Lào tiếp tục đấu tranh giành được toàn bộ chính quyền trong cả nước vào tháng 12/1975.

+ 2/12/1975, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào chính thức được thành lập.

Câu 2. Hãy chỉ ra những điểm giống nhau cơ bản của cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này?

- Diễn ra trong cùng một thời kì lịch sử, cùng chống kẻ thù chung:

+ 1945-1954: kháng chiến chống thực dân Pháp.

+ 1954-1975: kháng chiến chống Mĩ.

- Cùng được Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo:

+ Từ 1930, Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo chung cách mạng 2 nước.

+Từ 1955, ở Lào có Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo.

- Cùng giành được những thắng lợi to lớn:

+ 1945: giành được độc lập.

+ 1954: kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

+ 1975: kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.

Câu 3. Trình bày tiến trình của cách mang Campuchia từ 1945 đến nay?

Vào cuối thế kỷ XIX Campuchia trở thành thuộc địa của Pháp, trong chiến tranh các nước Đông Dương điều bị Nhật chiếm đóng.

+ Giai đoạn 1945 – 1951:

- Ngày 9/10/1945 Pháp trở lại xâm lược, phong kiến Campuchia chấp nhận sự thống trị của Pháp.

+ Giai đoạn 1951 – 1954: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia thu được nhiều thắng lợi.

-Ngày 17/4/1950 thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và chính phủ kháng chiến lâm thời.

-Ngày 19/6/1951 các lực lương vũ trang thống nhất thành quân đội cách mạng.

-Tháng 7/1951 Đảng nhân dân cách mạng được thành lập.

-Trong những năm 1953 – 1954, vùng giải phóng chiếm lãnh thổ và dân số chiếm gần 2 triệu người.

-Do Xihanúc tiến hành cuộc vận động ngoại giao, ngày 09/11/1953 Pháp trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng vẫn nắm quyền. Tháng 7/1954 Pháp mới công nhận độc lập thật sự.

+ Giai đoạn 1954 – 1975: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập để xây dựng đất nước.

- Ngày 18/3/1970, Mỹ dùng tay sai đảo chính lật đổ Sihanúc, biến Campuchia thành thuộc địa kiểu mới.

- Ngày 17/4/1975 được sự giúp đỡ của Việt Nam, Campuchia được giải phóng.

+ Giai đoạn 1975 – 1979: Tập đoàn Pônpốt – Iêngxari phản bội cách mạng tiến hành cuộc diệt chủng.

- Ngày 03/12/1978 mặt trận cứu quốc Campuchia thành lập, được sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam ngày 07/01/1979 chế độ diệt chủng bị lật đổ. Tháng 9/1989 bộ đội Việt Nam rút quân về nước.

+Từ 1979 đến nay:

-Chính phủ Phnôm Pênh vừa xây dựng đất nước vừa đấu tranh chống các thế lực đối lập.

-Trước những chuyển biến của tình hình quốc tế, chính phủ Campuchia đã theo đổi đường lối hoà bình, hoà hợp dân tộc, nhằm tiến tới một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia.

- Ngày 23/10/1991 tại hội nghị quốc tế về Campuchia được ký, tạo điều kiện cho Campuchia xây dựng đất nước.

-Tháng 5/1993 được sự giúp đỡ của LHQ, nhân dân Campuchia bầu Quốc hội lập hiến, thành lập Vương quốc Campuchia do Quốc vương Xihanuc đứng đầu.

Hiện nay Campuchia xây dựng đất nước, hoà bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ xã hội…

Xem thêm