HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dùng thực hiện nâng cấp tài khoản theo các bước sau:
 • Chon nút Đăng nhập.

 • Nhập tài khoản đăng nhập.

 • Chọn tài khoản.

 • Chọn mục Thông tin tài khoản.

 • Chọn gói để nâng cấp tài khoản.

 • Màn hình hiển thị thông báo, người dùng chọn nút Xác nhận để xác nhận thao tác hoặc chọn nút Quay lại để hủy thao tác.

 • Màn hình hiển thị loại thanh toán, người dùng tham khảo hướng dẫn từng loại thanh toán bên dưới.

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ của hệ thống SureTEST người dùng thao tác theo các bước sau:

 • Chọn loại thẻ thanh toán.

 • Check chọn đồng ý với điều khoản của nhà cung cấp.

 • Chọn nút Tiếp tục.

 • Nhập mã thẻ và mã xác nhận trên màn hình.

 • Chọn nút Nạp thẻ.

Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo nạp thẻ thành công và hiển thị số ngày sử dụng.

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ cào điện thoại người dùng thao tác như sau:

 • Chọn loại thẻ thanh toán.

 • Chọn nút Tiếp tục.

 • Chọn nhà mạng.

 • Nhập mã thẻ cào, số seri.

 • Nhập mã xác nhận.

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ nội địa người dùng thao tác như sau:

 • Chọn loại thanh toán: Thẻ nội địa và check chọn đồng ý điều khoản nhà cung cấp.

 • Chọn nút Tiếp tục.

 • Chọn ngân hàng.

 • Nhập thông tin yêu cầu.

 • Thực hiện nhập thông tin yêu cầu và chọn thanh toán.

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ quốc tế người dùng thao tác như sau:

 • Chọn loại thanh toán: Thẻ quốc tế và check chọn đồng ý điều khoản nhà cung cấp.

 • Nhập thông tin nhà cung cấp yêu cầu.