HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dùng thực hiện nâng cấp tài khoản theo các bước sau:

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ của hệ thống SureTEST người dùng thao tác theo các bước sau:

Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo nạp thẻ thành công và hiển thị số ngày sử dụng.

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ cào điện thoại người dùng thao tác như sau:

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ nội địa người dùng thao tác như sau:

Để nạp tiền tài khoản bằng thẻ quốc tế người dùng thao tác như sau: