Ngày thành lập Đảng
Được đăng bởi Ban biên tập    17/01/2020 14:30

Lịch sử ngày thành lập Đảng

Từ ngày 3 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3/2 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những mốc thời gian liên quan

Tháng 3/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội.

Ngày 1/5/1929 ở Hương Cảng, tại Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp nhận.

Ngày 17/6/1929, những đảng viên trong Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long đã tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Ngày 25/7/1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Tháng 9/1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ.

Nội dung chính của Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt

Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo xác định: Cách mạng việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Tài liệu tham khảo

http://tuyengiaohungyen.vn

http://baobinhphuoc.com.vn

http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn

http://tuyengiao.vn

Xem thêm